Jadual ini menunjukkan contoh pengiraan perlindungan insurans deposit berasingan bagi seseorang pendeposit yang memegang beberapa akaun dalam satu bank ahli:

 
Pendeposit Jenis deposit Amaun (RM) Dilindungi oleh PIDM (RM)
Ahmad Simpanan 300,000 250,000
Ahmad dan isteri Semasa 300,000 250,000
Ahmad, isteri dan anak Simpanan 250,000 250,000
Ahmad, Leong & Co. (syarikat gunaan) Semasa 200,000 200,000
Ahmad & Ali Sdn. Bhd. Semasa 50,000 50,000
Jumlah deposit 1,100,000  
Jumlah deposit yang dilindungi oleh PIDM 1,000,000
 

Contoh pengiraan deposit islam dan konvensional bagi seseorang pendeposit dalam bank ahli yang sama, dilindungi secara berasingan:

 
Pendeposit Jenis deposit Amaun (RM) Jumlah (RM) Dilindungi oleh PIDM (RM)
Zita Simpanan Konvensional
Semasa Konvensional
150,000
150,000
300,000 250,000
Simpanan Islam 275,000 275,000 250,000
Jumlah deposit 575,000  
Jumlah deposit dilindungi oleh PIDM 500,000