TIPS-2021.png
 
JADUAL 1
MANFAAT DILINDUNGI DAN HAD PERLINDUNGAN
Manfaat Dilindungi  Had Perlindungan (Polisi/Pelan Individu atau Kumpulan)*
Kematian dan manfaat berkaitan yang berbangkit daripada kematian RM500,000
Ketidakupayaan dan manfaat berkaitan yang berbangkit daripada ketidakupayaan RM500,000
Penyakit dan manfaat berkaitan yang berbangkit daripada penyakit RM500,000
Kematangan dan manfaat berkaitan yang berbangkit daripada kematangan RM500,000
Serahan dan manfaat berkaitan yang berbangkit daripada serahan RM500,000
Pendapatan RM500,000
Penjagaan kesihatan 100% amaun kena dibayar
Kerugian kewangan RM500,000
Nilai sijil takaful keluarga atau nilai polisi hayat itu RM500,000 bagi satu atau lebih sijil takaful keluarga atau polisi hayat
Sumbangan atau premium prabayar boleh dibayar balik
  • Bagi sijil takaful atau polisi insurans perubatan dan kesihatan
  • Bagi sijil takaful atau polisi insurans yang dikehendaki di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Akta Pampasan Pekerja 1952
  • Bagi sijil takaful atau polisi insurans lain
 
  • 100% amaun prabayar
  • 100% amaun prabayar

  • RM500,000 bagi setiap sijil takaful atau polisi insurans
Kehilangan atau kerosakan pada harta dan kerugian berbangkit RM500,000 bagi setiap harta
Kehilangan atau kerosakan pada harta mana-mana pihak ketiga dan kerugian berbangkit RM500,000 bagi setiap harta
Kematian mana-mana pihak ketiga dan manfaat berkaitan yang berbangkit daripada kematian RM500,000
Ketidakupayaan mana-mana pihak ketiga dan manfaat berkaitan yang berbangkit daripada ketidakupayaan RM500,000
Penyakit mana-mana pihak ketiga dan manfaat berkaitan yang berbangkit daripada penyakit RM500,000
Kecederaan mana-mana pihak ketiga dan manfaat berkaitan yang berbangkit daripada kecederaan RM500,000
Penjagaan kesihatan pihak ketiga 100% amaun kena dibayar
Kerugian kewangan mana-mana pihak ketiga RM500,000

*Sebarang tuntutan oleh pemilik sijil atau polisi adalah tertakluk kepada syarat-syarat dan had perlindungan yang ditetapkan dalam kontrak takaful atau polisi mereka.


Contoh Manfaat Takaful dan Insurans yang TIDAK layak dilindungi
  • Sijil takaful dan polisi insurans dalam mata wang asing
  • Sijil takaful dan polisi insurans dikeluarkan di luar Malaysia
  • Manfaat kematangan, serahan dan pendapatan dibayar daripada bahagian unit sijil takaful atau polisi insurans berkaitan pelaburan