Notis Privasi

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (“PIDM”, “kita”, “kami”) adalah komited untuk memastikan bahawa pemprosesan data peribadi oleh PIDM mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”). Notis ini dikeluarkan selaras dengan PDPA (“Notis Privasi”). Untuk tujuan Notis Privasi ini, istilah "Data Peribadi" dan "pemprosesan" mempunyai makna yang sama seperti yang ditetapkan dalam PDPA.

1Data Peribadi

1.1 Jenis Data Peribadi
 
Dalam mana-mana urusniaga PIDM dengan anda, PIDM mungkin mengumpul, menggunakan, menzahirkan dan/atau memproses Data Peribadi anda yang mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

 1. Maklumat peribadi: nama, bangsa, agama, tarikh dan tempat lahir, umur, jantina, kewarganegaraan, alamat, alamat e-mel, butiran kenalan, nombor kad pengenalan, nombor pasport, status perkahwinan, butiran pasangan, tanggungan dan ahli keluarga terdekat;
 2. Maklumat dan latar belakang pekerjaan: curriculum vitae (CV/resume), minat peribadi, kemahiran, pendidikan dan kelayakan berkaitan, butir-butir referi, penilaian prestasi, penilaian,  keputusan peperiksaan, dokumentasi pengambilan, maklumat berkaitan gaji, keahlian  organisasi, permit kerja, hasil semakan latar belakang;
 3. Maklumat kewangan: butir akaun bank dan kad kredit, sumbangan berkanun iaitu butir KWSP, PERKESO dan cukai pendapatan, maklumat mengenai aset, liabiliti, penilaian kredit, jawatan pengarah dan pegangan saham dalam syarikat;
 4. Keadaan kesihatan fizikal, mental atau medikal;
 5. Perbuatan melakukan atau dakwaan tentang perbuatan melakukan sebarang kesalahan atau prosiding bagi sebarang kesalahan yang dilakukan atau didakwa dilakukan termasuk salah laku lalu, pelupusan prosiding tersebut atau hukuman yang dijatuhkan oleh mana-mana mahkamah dalam prosiding tersebut; dan
 6. Imej CCTV, rakaman suara atau video, gambar.
 
1.2 Sumber Data Peribadi
 
PIDM mengumpul Data Peribadi anda melalui beberapa kaedah termasuk:
 
 1. maklumat yang anda telah memberi kepada kami melalui apa jua kaedah dan/atau apa jua cara;
 2. maklumat yang diperolehi sendiri oleh kami atau diberikan kepada kami daripada orang yang diberi kuasa oleh anda, vendor yang mungkin membantu kami dengan operasi kami, mana-mana sumber lain yang sah atau boleh didapati secara umum;
 3. borang pertanyaan, permohonan atau pendaftaran yang lengkap melalui pelbagai cara, termasuk dari pencari eksekutif apabila anda atau pencari eksekutif tersebut menghantar kepada kami mana-mana borang pertanyaan atau permohonan yang lengkap atau curriculum vitae;
 4. sebarang borang yang anda telah menyerah kepada kami;
 5. mana-mana panggilan, emel, surat-menyurat, pertanyaan daripada anda atau dengan kami;
 6. sebarang dokumen (termasuk borang berkanun) yang telah diserahkan kepada kami untuk diproseskan;
 7. apabila anda melawat mana-mana premis/kemudahan yang berkaitan, termasuk tanpa had premis/kemudahan yang dimiliki, dikendalikan atau diuruskan oleh kami atau bagi pihak kami (“Premis PIDM”) tertakluk kepada sebarang terma dan syarat yang berkaitan;
 8. rakaman CCTV di Premis PIDM;
 9. melalui mana-mana platform dalam talian atau tapak yang dimiliki, dikendalikan atau diuruskan  oleh kami atau bagi pihak kami (“Platform”) dan/atau cookies;
 10. inisiatif, aktiviti, acara, kempen, peraduan dan tinjauan kami (“Acara”);
 11. semua komunikasi lain antara anda dan kami pada bila-bila masa berikutnya; dan
 12. semua komunikasi lain antara anda dan kami dan semua maklumat lain yang mungkin anda berikan kepada kami dari semasa ke semasa.


2. Maksud pengumpulan dan pemprosesan (termasuk penzahiran) Maklumat Peribadi anda

Data Peribadi mungkin diproseskan, dikumpulkan dan digunakan untuk maksud-maksud berikut (“Maksud-maksud”):
 

 1. untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab PIDM yang berkaitan dengan fungsi atau aktivitinya di bawah undang-undang yang ditadbirkan oleh PIDM dan hanya apabila ia perlu untuk atau berkaitan secara langsung dengan maksud tersebut;
 2. untuk melaksanakan kewajipan kontrak kami dengan anda dan untuk penerusan kewajipan kontrak tersebut;
 3. untuk memastikan anda melaksanakan perkhidmatan anda kepada PIDM, pra-kontrak dan  obligasi kontrak;
 4. untuk mewujudkan direktori atau pangkalan data sama ada untuk penerbitan atau tidak;
 5. untuk memudahkan, memproseskan, berurus dengan, mentadbir dan mengurus perhubungan atau transkasi komersial anda dengan kami, termasuk penyediaan dan pelaksanaan semua dokumen yang diperlukan dan kontrak dengan anda;
 6. untuk memproses bayaran yang berkaitan kepada anda;
 7. untuk membolehkan kami menjalankan tanggungjawab kami dan melaksanakan hak kami di bawah mana-mana perjanjian atau dokumen yang kami merupakan satu parti kepadanya;
 8. untuk memberi akses kepada Premis PIDM;
 9. untuk mempertimbangkan dan memproses permohonan untuk biasiswa, latihan amali atau pekerjaan;
 10. untuk menilai penyerahan atau respons anda kepada permintaan kami untuk cadangan, tender, permintaan untuk sebut harga atau permintaan untuk maklumat;
 11. bagi maksud insurans;
 12. untuk rekod penyimpanan dalaman, siasatan dalaman, audit, pengurusan risiko atau bagi maksud keselamatan;
 13. jika berkaitan, membolehkan anda menyambung ke kemudahan wifi yang ditawarkan oleh kami atau pembekal perkhidmatan kami dan/atau memberikan anda akses kepada Platform kami;
 14. untuk mencegah atau menyiasat sebarang aktiviti haram atau jenayah;
 15. untuk menguatkuasakan hak kami dan mendapatkan nasihat profesional;
 16. untuk menjalankan pemeriksaan latar belakang dan integriti, semakan rujukan kredit dan menentukan kelayakan kredit anda, jika perlu;
 17. untuk mematuhi undang-undang dan kewajipan kawal selia dalam menjalankan operasi kami;
 18. untuk berkomunikasi dengan anda dan menjawab pertanyaan atau aduan anda;
 19. untuk memudahkan penyertaan anda dalam, dan pentadbiran kami akan, mana-mana Acara kami;
 20. untuk menjalankan penyelidikan, semakan, kajian atau tinjauan, aktiviti pemprofilan,  statistik dan analisis trend berhubung dengan PIDM, operasi, aktiviti dan matlamat  kami;
 21. bagi atau berkaitan dengan semua maksud lain yang dibenarkan oleh anda; dan/atau
 22. bagi atau berkaitan dengan semua maksud lain, berkaitan dengan mana-mana Maksud-maksud di atas.


3. Akibat kegagalan memberi Data Peribadi

Data Peribadi yang diberikan kepada kami mungkin diwajibkan (seperti yang mungkin dinyatakan oleh kami, antara lain, dalam borang) atau sukarela bergantung kepada Maksud-maksud Data Peribadi tersebut dikumpulkan. Kegagalan memberi Data Peribadi yang diwajibkan boleh menjejaskan keupayaan PIDM untuk melaksanakan Maksud-maksud seperti yang dinyatakan dalam peranggan 2.

4. Akses kepada atau pembetulan Data Peribadi dan penarikan balik persetujuan

Anda mempunyai hak untuk, setelah membayar fi yang ditetapkan (jika ada), memohon akses kepada dan pembetulan Data Peribadi anda yang dipegang oleh kami untuk memastikan ia tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan terkini. Sekiranya anda ingin melaksanakan hak tersebut untuk mengakses atau membetulkan Data Peribadi anda, sila lengkapkan “Borang Permohonan Data Peribadi” yang boleh didapati di laman “Hubungi Kami” dan emelkan borang lengkap kepada legal@pidm.gov.my.
 
Kami berhak untuk enggan mematuhi permintaan akses data atau permintaan pembetulan data anda dan hendaklah, melalui notis  bertulis, memaklumkan kepada anda tentang keengganan kami dan sebab-sebab bagi keengganan  kami.

Anda juga boleh (i) meminta kami untuk mengehadkan pemprosesan Data Peribadi anda atau meminta kami memberhentikan atau tidak memulakan pemprosesan data peribadi anda bagi  maksud pemasaran langsung seperti memaklumkan anda tentang Acara kami, (ii) menarik balik persetujuan atau mengehadkan maksud dan kaedah kami memproses Data Peribadi anda dan Data Peribadi yang berkaitan dengan pihak lain yang mungkin dikenal pasti daripada Data Peribadi anda, tertakluk kepada sebarang sekatan undang-undang yang terpakai, syarat kontrak, dan tempoh masa yang munasabah untuk pelaksanaan penarikan balik persetujuan, dengan memberikan kami notis bertulis. Sekiranya anda menarik balik persetujuan atau mengehadkan maksud dan kaedah kami memproses Data Peribadi anda, kami mungkin tidak dapat meneruskan berurus dengan anda dan/atau mungkin menyebabkan kami tidak dapat memproses Data Peribadi anda untuk mana-mana Maksud-maksud.

Sekiranya anda ingin menarik balik persetujuan anda untuk kami memproses Data Peribadi anda, sila lengkapkan “Borang Penarikan Balik Persetujuan” yang boleh didapati di laman “Hubungi Kami” dan emelkan borang lengkap kepada legal@pidm.gov.my.
 
Anda  boleh  menghubungi  kami  untuk  sebarang  pertanyaan  atau  aduan berkenaan Data Peribadi
Anda melalui kaedah di bawah:

U/P: Ketua, Jabatan Perundangan
No Tel: 03-21737436
No Faks: 03-21737527
Alamat Emel: legal@pidm.gov.my


Sila ambil perhatian bahawa walaupun dengan penarikan balik persetujuan anda, kami masih boleh memproses Data Peribadi anda di bawah keadaan yang dibenarkan oleh undang-undang.

5. Penzahiran Data Peribadi (dalam atau luar Malaysia)

Data Peribadi yang dipegang oleh kami adalah sulit. Bagaimanapun, apabila kami memproses Data Peribadi anda untuk mana-mana Maksud-maksud dalam perenggan 2, kami mungkin menzahirkan Data Peribadi kepada orang berikut yang termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 1. jabatan, bahagian, unit atau fungsi dalam PIDM termasuk mana-mana pengarah, pekerja, ejen, wakil kami atas dasar perlu mengetahui;
 2. pengurusan bangunan Premis PIDM;
 3. rakan kongsi perniagaan, kontraktor dan pembekal perkhidmatan kami;
 4. agensi pelaporan kredit dan agensi semakan latar belakang (jika berkaitan);
 5. bank, syarikat insurans, pembekal perkhidmatan pengesahan pembayaran dan pemproses pembayaran (jika relevan);
 6. pihak ketiga seperti yang diminta atau dibenarkan oleh anda;
 7. badan profesional dan institusi latihan untuk maksud berkaitan pekerjaan, penasihat  undang-undang kami, institusi-institusi kewangan dan mana-mana pihak berkuasa kerajaan atau berkanun, agensi, badan atau jabatan;
 8. agensi kawal selia dan penguatkuasaan;
 9. mana-mana orang atau badan lain yang memberikan kami perkhidmatan yang diperlukan dan/atau bersampingan dengan operasi kami atas dasar perlu mengetahui;
 10. pihak ketiga yang berkenanan sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, menurut hubungan kontrak yang berkaitan atau bagi Maksud-maksud yang dinyatakan dalam perenggan 2 di atas (atau berkaitan langsung dengan Maksud-maksud tersebut); dan/atau
 11. mana-mana pihak ketiga untuk mana-mana Maksud-maksud di atas.


6. Pemindahan Data Peribadi ke tempat di luar Malaysia

Bila dan apabila diperlukan oleh kami, kami mungkin memindahkan data peribadi anda ke tempat di luar Malaysia bagi maksud sepertimana yang diperlukan untuk mandat, perniagaan, tujuan, atau pematuhan undang-undang atau kontrak kami. Dengan memberikan Data Peribadi anda kepada kami, anda secara nyata bersetuju dengan sebarang pemindahan Data Peribadi anda ke tempat di luar Malaysia oleh kami.

7. Pindaan kepada Notis Privasi

Kami akan menyemak dan mengemaskini Notis Privasi ini dari semasa ke semasa supaya selaras dengan mana-mana pindaan dalam operasi atau undang-undang atau peraturan-peraturan. Anda dinasihatkan supaya mendapat Notis Privasi yang terkini dengan menghubungi kami atau melawati laman web kami untuk memastikan anda membiasakan diri dengan notis terkini kami. Dengan meneruskan komunikasi dan urusniaga dengan kami selepas penyampaian Notis Privasi kami yang terkini, anda dianggap sebagai telah menerima dan bersetuju dengan semakan semula serta pengemaskinian yang terkandung dalamnya.

8. Data Peribadi pihak ketiga

Sekiranya anda perlu memberikan atau mungkin telah memberikan Data Peribadi yang berkaitan dengan pihak ketiga, anda dengan ini mengesahkan bahawa pihak ketiga tersebut telah membaca Notis Privasi ini dan bersetuju untuk kami memproses Data Peribadinya untuk mana-mana Maksud-maksud sebelum memberikan Data Peribadinya kepada kami. Apabila orang lain memberikan/menyerahkan mana-mana Data Peribadi anda kepada kami, anda bersetuju bahawa anda telah membenarkan penzahiran Data Peribadi anda kepada kami dan bersetuju kepada pemprosesan Data Peribadi anda oleh kami selaras dengan Notis Privasi ini.

9. Persetujuan anda

Sila ambil perhatian bahawa dengan memberi Data Peribadi anda kepada kami, anda dengan ini bersetuju dan secara nyata membenarkan kami untuk memproses atau meneruskan pemprosesan Data Peribadi anda selaras dengan terma-terma Notis Privasi ini.

10. Bahasa

Notis Privasi ini dikeluarkan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang konflik atau percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.
 
Terakhir dikemas kini: 20 Mac 2023